ARHANĐELI I ANĐELI

Anđeli i arhanđeli su svetlosni entiteti, visokofrekventna bića bez telesne forme. Ova bića prebivaju u sedmoj dimenziji (poslednja dimenzionalna ravan sa mogućnošću individualne svesti) i vibriraju u sedmoj gustini. Ono što ih razlikuje od Vodiča jeste da nikad nisu imali fizičku inkarnaciju u nižim dimenzijama stoga u svojoj svesti nemaju iskustva dualiteta, iskustvo materijalne egzistencije, iskustvo prebivanja u fizičkom telu-vozilu. Ne postoji biće kao anđeo čuvar za nekog čoveka, jer anđeli i arhanđeli se ne vezuju za energetsko polje čoveka prilikom fizičke inkarnacije duše, za razliku od Vodiča koji jesu naši životni saputnici.

Kako su visokofrekventna bića, nemoguće ih je kanalisati direktno u dužem vremenskom periodu jer bi došlo do urušavanje energetskog kanala osobe, došlo bi do oštećivanja organa i narušavanja fizičkog integriteta tela. Jedino kako je moguće komunicirati sa ovakvim energijama jeste putem simbola odnosno kodova. Postoje određeni simboli-kodovi koji su iskanalisani i sistematizovani kroz Anđeoski Reiki. Naime, po inicijaciji energetskog kanala čoveka kada dođe do integracije određenih kodova u sam energetski kanal, ti kodovi su zapravo lični simboli arhanđela. Simboli kad se nacrtaju i aktiviraju, omogućavaju da se privuče frekvencija određenog arhanđela i anđela, te se energetska nit odnosno frekvencija prizvane energije privuče i spušta se iz sedme dimenzije u treću dimenziju kako bi se njome radilo.

Arhanđeli i hijerarhija

Kod ovakvih svetlosnih visokofrekventnih entiteta postoji hijerarhija. Naime, hijerarhija govori o snazi, mogućnostima delovanja i nivou frekvencije. Zato su arhanđeli najvišeg ranga, a anđeli su nižeg ranga. Pored toga, hijerarhija takođe postoji i kod niskofrekventnih entiteta odnosno demona. Kroz foklor i kulturu, anđeli su bili spominjani kao čuvari, spasitelji i vidari čoveka koji dolaze u pomoć po pozivu (molitva). Ono što je važno ponovo naglasiti, anđeli čuvari kao entiteti koji su vezani za energetsko polje čoveka odnosno aurično polje ne postoje, sve se to odnosi i misli na Vodiče.

Istorija ljudskog društva poznaje 8 arhanđela odnosno visokofrekventne entitete koji su i imenovani od strane ljudskih bića, a to su: arhanđeo Gavrilo (Gabrijel), arhanđeo Mihajlo, arhanđeo Rafailo, arhanđeo Zadkijil, arhanđeo Urijel, arhanđeo Jofijil, arhanđeo Ćamujil i arhanđeo Metatron poznat kao princ svih arhanđela.

Svi navedeni arhanđeli imaju svoju posebnu namenu i ulogu u određenoj oblasti u kojoj deluju. Npr. arhanđeo Mihajlo ima namenu da štiti, brani, odbija napade, arhanđeo Rafailo ima namenu da isceljuje, neguje, omogući stvaranje obilja u cilju materijalne egzistencije, blagostanje, zdravlje kako fizičkog tela tako i duha. 

Arhanđeo Zadkijil ima namenu da čisti niskofrekventne energije, menja polaritet energije, transformiše, itd. Osim toga, arhanđeli se razlikuju i po bojama. Svaki arhanđeo ima svoju jedinstvenu boju, plava boja se npr. odnosi na arhanđela Mihajla, zelena boja na arhanđela Rafaila, ljubičasta boja na arhanđela Zadkijila itd.

Od svih arhanđela, samo jedan arhanđeo se po jednoj osobini razlikuje od drugih arhanđela, u pitanju je arhanđeo Metatron. Naime, on je jedini arhanđeo koji je imao fizičku inkarnaciju u nižim dimenzijama i proživeo iskustvo fizičkog prebivanja tako što je imao fizičku formu tela. Zato se on smatra da je najnapredniji arhanđeo sa najvišim nivoom lične Svesti, iz razloga jer se po takvom iskustvu izdvaja od drugih arhanđela koji nikad nisu proživeli iskustvo fizičke inkarnacije.

Po prizivanju određenog arhanđela u zavisnosti od nivoa lične svesti pojedinca, arhanđeo se najčešće javlja u formi svetlosnog stuba, što je zapravo prizvana frekvencija odnosno energija svetlosnog entiteta koji prebiva u sedmoj dimenziji. Takođe se mogu javljati u drugačijim formama kao u ljudskoj formi ili sferičnoj formi, što direktno zavisi od stepena lične svesti pojedinca.

Arhanđeli kao svetlosna bića

Razlog zašto ljudi ne vide energije arhanđela i anđela prvenstveno jeste jer  oni kao svetlosni visokofrekventni entiteti obitavaju u sedmoj dimenziji, a po prizivanju mogu spustiti svoju frekvenciju najviše do nižeg nivoa pete dimenzije i višeg nivoa četvrte dimenzije. Oni su znatno više frekvencije od frekvencije ljudskih bića, koja se nalaze u trećoj dimenziji, samim tim u takvoj gustini vrlo je teško ostvariti direktni vizuelni ili taktilni kontakt sa njima u višoj dimenziji.

Kako naše energetsko polje vibrira u znatno višoj dimenziji od one u kojoj se mi fizički nalazimo sa svojim telom, nije ih moguće često videti putem čula vida. Iz istog razloga nije moguće videti ni Vodiče, jer su oni eteričnim sponama u direktnoj vezi sa energetskim poljem čoveka, a ne sa fizičkim telom. Naš fizički vid ne može da identifikuje tako suptilnu energiju koja je eterične forme ili uzročno-kauzalne forme, karakterističnih za višu dimenziju kao što je sedma dimenzija. Jedino naša pinealna žlezda omogućava da vidimo tako suptilne energije ali samo ako je aktivna.

Arhanđeo u formi svetlosnog stuba

Dominantni razlog zašto ljudska bića ne vide ili ne osete prisustvo ovakvih visokofrekventnih entiteta jeste njihov neaktivan kanal. Neaktivan kanal komunikacije za posledicu stvara nerazvijenost unutrašnjeg sluha, nerazvijenost ili blokadu pinealne žlezde. Pinealna žlezda je krucijalna tokom aktiviranja kanala ljudskog bića iz razloga jer omogućava razvijanje unutrašnje intuicije, sluha i vizuelnih manifestacija kao što je viđanje entiteta i drugih bića bilo da su niskofrekventna ili visokofrekventna. Samim tim sa aktivnom pinealnom žlezdom ljudska bića mogu viđati i energiju anđela i arhanđela kao i svoje lične Vodiče. Kad ljudsko biće u celosti aktivira svoj lični kanal i ujedno koristi u većem intenzitetu svoju pinealnu žlezdu, prvo što će početi da primećuje u svom okruženju jesu lični Vodiči s obzirom da su oni u energetskom polju ljudskog bića, a zatim druge entitete koji su van energetskog odnosno auričnog polja.

Zato deca uzrasta do 4-5 godine života su daleko više povezana, imaju širu percepciju posmatranja viših dimenzija uprkos gustini treće dimenzije. Deca često govore o svojim vizuelnim iskustvima koja se odnose na viđanje anđela čuvara, zaštitnika, vila, demona itd., u zavisnosti kako njihov um percepcira u skladu sa usvojenim socijalnim modelima vaspitanja i ponašanja.

Da bi ljudsko biće moglo ponovo da uspostavi vremenom u sve većem intenzitetu komunikaciju sa energijama arhanđela i anđela, potrebno je da samodisciplinuje svoj um, inhibira svakodnevni stres, vrati se prirodi, radi na uzemljivanju kroz meditacije, jer sve to pospešuje ponovno uspostavljanje svesnog kontakta kroz ugrađene kodove-simbole sa energijama arhanđela i anđela.

Tako će vremenom doći do razvijanja unutrašnjeg osećaja  njihovog prisustva u ličnom okruženju bilo preko nadsluha, taktilnog osećaja ili vizuealnog (pinealna žlezda).

Najlakši put do uspostavljanja otvorene interakcije sa frekvencijama arhanđela i anđela i korišćenja njihovih energija u određene svrhe jeste ugradnja i implementacija simbola odnosno kodova u energetski kanal osobe kroz inicijaciju.

Zahvaljujući simbolima, po njihovoj aktivaciji dolazi do formiranja kvantnog mosta (prolaz, portal) koji omogućava prenos frekvencija odnosno energija svetlosnih bića kao što su arhanđeli i anđeli sa više dimenzije u nižu dimenziju kao što je treća dimenzija u kojoj se nalazimo, te osoba kroz kodove arnhađela može nesmetano da ih kanališe imajući interakciju sa prizvanim energijama.

arhandjeli-i-andjeli-blog-akademija-alijansa-reiki-obuke-obuka-seminar-individualna-usui-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licni-vodici-tretman-inicijacija-zvanicni-registar-pancevo (5)
Kanalisanje arhanđela Rafaila
akademija-alijansa-obuke-edukacije-obuka-edukacija-seminar-individualna-usui-reiki-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-tretman-lecenje-inicijacija-registar-goran-krstic

Autor: Goran Krstić

Reiki Master Teacher