DUHOVNI VODIČI

Duhovni Vodiči su jedan od najvažnijih segmenata ličnog energetskog polja čoveka. Kako je  vremenom došlo do pada u kolektivnoj Svesti čovečanstva usled jačanja matrice, gustine i dualiteta na planeti kao i usled gašenja više lanaca DNK, tako su ljudska bića u svojoj svesti počela da zaboravljaju šta su to Vodiči, šta je njihova svrha i uloga.

Opštepoznato je da mala deca do pete-šeste godine uzrasta zahvaljujući svojoj aktivnoj pinealnoj žlezdi i otvorenom energetskom kanalu vide energetska bića koja izgledaju poput anđela, i često govore svojim roditeljima šta vide. Imaju svog anđela čuvara ili „izmišljenog“ prijatelja, s obzirom da odrasli ljudi tj. roditelji nemaju aktivnu pinealnu žlezdu i otvoren energetski kanal, počinju da ubeđuju svoju decu da izmišljaju, da je u pitanju dečija mašta, da oni ništa ne vide itd. Deca vremenom usled indoktrinacije i roditeljskog programiranja, vremenom zatvaraju svoj kanal i pinealnu žlezdu, te vremenom prestaju da vide svoje Vodiče.

Danas mnogi brkaju Vodiče i anđele tj. postoji opštepoznata tvrdnja da svaka osoba ima svog anđela čuvara. Naime, radi se o tome da su u pitanju Vodiči, a ne anđeli čuvari kako mnoge kulture i foklori misle da jesu.

Kako se često provlači ova zabuna, potrebna je demistifikacija ove zabune. Naime, anđeli i arhanđeli su svetlosni entiteti, visokofrekvetna bića bez telesne forme. Ova bića prebivaju u 7D (poslednja dimenzionalna ravan sa mogućnošću individualne svesti) i vibriraju u sedmoj gustini. Ono što ih razlikuje od Vodiča jeste da nikad nisu imali fizičku inkarnaciju u nižim dimenzijama stoga u svojoj svesti nemaju iskustva dualiteta, iskustvo materijalne egzistencije, iskustvo prebivanja u fizičkom telu-vozilu.

Ne postoji biće kao anđeo čuvar za nekog čoveka, jer anđeli i arhanđeli se ne vezuju za energetsko polje čoveka prilikom fizičke inkarnacije duše, za razliku od Vodiča. Kako su visokofrekventna bića, nemoguće ih je kanalisati u dužem vremenskom periodu jer bi došlo do urušavanje energetskog kanala osobe, oštećivanja organa i narušavanja fizičkog integriteta tela. Jedino kako je moguće komunicirati sa ovakvim energijama jeste putem simbola odnosno kodova. Postoje određeni simboli-kodovi koji su iskanalisani i sistematizovani kroz Anđeoski Reiki. Naime, po inicijaciji energetskog kanala čoveka, simboli kad se nacrtaju i aktiviraju, omogućavaju da se privuče frekvencija određenog arhanđela i anđela, te se energetska nit prizvane energije privuče i spušta se u 3D kako bi se njome radilo.

Kroz foklor i kulturu, anđeli su bili spominjani kao čuvari, spasitelji i vidari čoveka koji dolaze po pozivu u pomoć. Ono što je važno ponovo naglasiti, anđeli čuvari kao entiteti koji su vezani za energetsko polje čoveka ne postoje, sve to se odnosi i misli se na Vodiče.

 Za razliku od arhanđela i anđela, Vodiči su kroz celu fizičku inkarnacije duše vezani za energetsko polje duše. Vodiči su visokofrekventni entiteti eterične forme koji imaju ličnu svest. Oni vibriraju u 4D i u 5D, stoga je njihova percepcija daleko šira u odnosu na našu u fizičkom svetu treće dimenzije. Pored toga, njihova frekvencija i vibracija je jedna od glavnih razloga zašto osoba ne vidi svoje Vodiče.

U Monadi odnosno Roditeljskoj nadduši, duše u interakciji sa dušama iz njene primarne porodice i sa potencijalnim Vodičima formira jedinstven životni Plan iskustava neposredno pre fizičke inkarnacije u nižim dimenzijama. U skladu sa izabranim iskustvima koje duša želi da proživi, ona sklapa takoreći, a zapravo je u pitanju energetsko „vezivanje“, Ugovore sa drugim dušama iz njene primarne porodice koje bi se pojavljivale i igrale određene uloge prilikom fizičke inkarnacije sa svrhom da se omogući realizacija izabranog iskustva. Primer jedna duša prihvati ulogu da bude suprug duši koja želi da proživi iskustvo donošenja deteta na svet.

Duše koje prihvate da budu deo životnog Plana iskustava duše koja želi da se inkarnira, kroz energetske spone i veze bivaju povezane sa dušom i na taj način formiraju Ugovore.

Na isti način funkcionišu i Vodiči. Naime, Vodiči za razliku od arhanđela i anđela imaju iskustva u nižim dimenzijama koja su proživljena prilikom inkarnacija. Stoga, Vodiči imaju ulogu da budu mentori i vodiči dušama koje žele da prožive određena iskustva kakva imaju upravo izabrani Vodiči. Na primer, neko želi da proživi iskustvo monaškog života prilikom fizičke inkarnacije, Vodič koji je proživeo takvo iskustvo postaje lični Vodič duši jer samo taj Vodič najbolje zna kakav je put monaškog života.

Stoga, izabrani Vodiči koji prihvate da budu deo životnog plana iskustava duše, kao i druge duše iz primarne porodice duša, postaju „vezani“ kroz Ugovor sa energetskim poljem duše, te postaju životno saputnici od početka do kraja inkarnacije duše.

Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj, kao mi i oni isto sakupljaju iskustva. Sve što se dešava nama takođe se dešava i njima u smislu razvoja i evolucije kroz doživljaj iskustava. Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je simbioza i Ugovor duše sa izabranim Vodičima pre fizičke inkarnacije. Svrha Vodiča jeste da pomogne duši koja se fizički inkarnirala prođe što lakše životna iskustva koja umeju da budu vrlo izazovna i teška.  Najbolje će pomoći onaj Vodič koji je evoluirao kroz takva iskustva. Oni su za nas nešto najbliže, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama, uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje mi proživimo.

Vodiči kroz akumulaciju iskustava koja su se desila tokom inkarnacije čoveka, doživljavaju ubrzanu evoluciju na viši nivo Svesti zajedno sa dušom čoveka. Vodiči nisu uvek ljudskog porekla, takođe mogu voditi poreklo različitih zvezdanih civilizacija.

Ljudska bića mogu imati više Vodiča koji su raspoređeni u određene oblasti od značaja za Plan duše kao na primer Životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, zdravlje, bezbednost, u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti itd. Svaka osoba ima svog glavnog Vodiča, a najčešće je u domenu životnog Plana duše.

Izabrani Vodiči za ljudsko biće jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju. Međutim, Vodiči ne donose odluke umesto nas niti umesto nas mogu preduzeti potrebne korake. Naši Vodiči su tu da nam u skladu sa našim odlukama otvore odnosno kreiraju prilike kako bi se te odluke manifestovale za naše najviše dobro. Zadatak Vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koje je duša izabrala prilikom inkarnacije. Kad neko ima otvoren kontakt sa vodičima putem kanalisanja, oni mogu da se ostvare kroz ulogu zaštitnika jer vide dalju vremensku liniju i razvoj događaja, stoga se uključuju sa upozorenjima da osoba obrati pažnju na nešto ili da bude oprezna dok ne prođe kritičan trenutak.

duhovni-vodici-blog-akademija-alijansa-reiki-obuke-obuka-seminar-individualna-usui-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-tretman-lecenje-inicijacija-registar-pancevo (2)

Razlog zašto ljudi ne vide svoje lične Vodiče prvenstveno jeste jer naši Vodiči obitavaju u četvrtoj i petoj dimenziji, znatno su više frekvencije od frekvencije ljudskih bića, koja se nalaze u trećoj dimenziji, samim tim u takvoj gustini vrlo je teško ostvariti kontakt sa bićima u višoj dimenziji.

Kako naše energetsko polje vibrira u znatno višoj dimenziji od one u kojoj se mi fizički nalazimo sa svojim telom, nije ga moguće često videti čulom vida. Iz istog razloga nije moguće videti ni Vodiče, jer su oni eteričnim sponama u direktnoj vezi sa energetskim poljem čoveka, a ne sa fizičkim telom.

Naš fizički vid ne može da identifikuje tako suptilnu energiju čija forma je kristalne i eterične forme karakteristične za višu dimenziju kao što je peta dimenzija. Jedino naša pinealna žlezda omogućava da vidimo tako suptilne energije ali samo ako je aktivna.

Dominantni razlog zašto ljudska bića ne vide ili ne osete prisustvo svojih Vodiča jeste njihov neaktivan kanal. Neaktivan kanal komunikacije za posledicu stvara nerazvijenost unutrašnjeg sluha, nerazvijenost ili blokadu pinealne žlezde. Pinealna žlezda je krucijalna tokom aktiviranja kanala ljudskog bića iz razloga što omogućava razvijanje unutrašnje intuicije, sluha i vizuelnih manifestacija kao što je viđanje entiteta i drugih bića bilo da su niskofrekventna ili visokofrekventna, samim tim sa aktivnom pinealnom žlezdom ljudska bića mogu viđati i svoje lične Vodiče. Kad ljudsko biće u celosti aktivira svoj lični kanal i ujedno koristi u većem intenzitetu svoju pinealnu žlezdu, prvo što će početi da primećuje u svom okruženju jesu lični Vodiči s obzirom da su oni u energetskom polju ljudskog bića.

Ljudi su usled urbanog načina života izgubili svoj svesni kontakt sa Vodičima. Moderan način života sadrži faktore kao što je svakodnevni stres, materijalna egzistencija, prevelika buka u umu, neuzemljenost, odsustvo kontakta sa prirodom itd., koji umnogome utiču na narušavanje rada ličnog energetskog kanala čoveka, i samim tim dolazi do gubitka unutrašnjeg sluha, intuicije, i blokade pinealne žlezde.

Zato deca koja su još otvorena kao kanali, često govore o svojim vizuelnim iskustvima koji se odnose na viđanje anđela čuvara, zaštitnika, vila, demona itd., u zavisnosti kako njihov um percepcira u skladu sa usvojenim socijalnim modelima vaspitanja i ponašanja.

Kanalisanje ličnih Vodiča podrazumeva uspostavljenu komunikaciju između osobe i njenih ličnih Vodiča, tako što se kanališu informacije koje se prikazuju u vidu slika, kodova, reči, govora, fizičkih senzacija i slično. Da bi se ponovo uspostavila komunikacija na svesnom nivou sa Vodičima, na kraju obuke se sprovodi posebna inicijacija koja omogućava integrisanje simbola-kodova koji su jedinstveni za svakog Vodiča, tako što se simboli-kodovi ugrađuju u energetski kanal osobe. Na taj način postepeno se formira aktivna i svesna komunikacija sa Vodičima.

duhovni-vodici-blog-akademija-alijansa-reiki-obuke-obuka-seminar-individualna-usui-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-tretman-lecenje-inicijacija-registar-pancevo (1)
akademija-alijansa-obuke-edukacije-obuka-edukacija-seminar-individualna-usui-reiki-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-tretman-lecenje-inicijacija-registar-goran-krstic

Autor: Goran Krstić

Reiki Master Teacher